Bieg na 10 km Warszawa, 17.09.2016

Regulamin

 REGULAMIN BIEGU e-Commerce Polska BIEGw.NET

 

 I. CEL

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
 2. Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku wśród pracowników branży e-commerce
 3. Integracja pracowników branży e-commerce

 

 II.ORGANIZATOR

Organizatorem biegu jest FUNDACJA BIEGANIE z siedzibą w Warszawie (01-697), ul. Zabłocińska 4 lok. 58, KRS: 0000280605, NIP 1182054484, REGON 141024244 zwana dalej „Organizatorem”

 

III. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU

 1. Bieg odbędzie się 17 września 2016r w Warszawie, start godz. 11.00
 2. Trasa biegu liczy 10 kilometrów, dwie pętle po 5km
 3. Bieg rozgrywany będzie na fragmencie Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego na bulwarach wzdłuż Wisły
 4. Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1 godzinę 30 minut. Pozostawanie na trasie biegu po upływie wyznaczonego czasu nie gwarantuje wykonania pomiaru czasu
 5. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 6. Start i meta biegu znajduje się na Plaży Żoliborz

 

IV. UCZESTNICY

 1. Uczestnikiem BIEGw.NET  może być każda pełnoletnia osoba związana zawodowo z branżą e-commerce, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą lub pracownicy i osoby wykonujące usługi na rzecz podmiotów gospodarczych działających w zakresie:
  1. prowadzenia handlu elektronicznego lub świadczenia usług drogą elektroniczną (e-sklepy, platformy handlowe i usługowe)
  2.  dostarczania rozwiązań informatycznych (usługi i produkty) dedykowanych do prowadzenia handlu elektronicznego lub świadczenia usług drogą elektroniczną (operatorzy płatności, dostawcy oprogramowania i usług IT, dostawcy rozwiązań i działań marketingowych, konsulting, dostawcy treści cyfrowych)
 2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest zapisanie się na listę startową, wniesienie opłaty oraz przejście procesu weryfikacji i odebranie pakietu startowego.
 3. Organizator ma prawo nie dopuścić do biegu osoby, która nie będzie spełniała warunków określonych w pkt. 1 powyżej.
  4. W przypadku niedopuszczenia zawodnika do startu z w/w powodu, organizator zwróci poniesioną przez zawodnika opłatę startową na numer konta, z którego opłata wpłynęła.

 

V. ZGŁOSZENIA- REJESTRACJA

 1. Rejestracji można dokonywać poprzez „Formularz zgłoszeniowy” w przypadku zgłoszeń indywidualnych, bądź „Zgłoszeń zbiorowych”, w sytuacji, gdy zgłasza się kilku pracowników z jednej firmy. Wtedy w pole „Klasyfikacji drużynKlub/Drużyna/Szkoła/Rodzina”- osoba zgłaszająca wpisuje nazwę firmy. Zgłoszenia zbiorowe pozwalają na łatwe zgłoszenie kilku osób, nie oznaczają natomiast rywalizacji drużyn.
 2. Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia 10 września 2016r.
 3. Imię i nazwisko uczestnika, który dokonał pełnej rejestracji i uiścił opłatę startową, zostanie umieszczone na liście startowej biegu, chyba, że osoba niedopuszczona do biegu wskaże inny sposób zwrócenia opłaty startowej.

 

VI. OPŁATY STARTOWE

 1. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty startowej. Opłatę startową może uiścić firma pracownika, która go zgłasza. W tytule przelewu należy umieścić nazwę BIEGw.NET oraz imię i nazwisko zawodnika lub w przypadku przelewów grupowych nazwę firmy. Jeżeli opłatę startową uiszcza firma należy przesłać na adres milowy agata.zyto@gmail.com listę pracowników, za których opłata została uiszczona.
 2. Wysokość opłaty startowej to 55,00 złotych brutto za każdego zgłoszonego uczestnika biegu.
 3. Opłatę startową należy wnieść podczas rejestracji w systemie dotpay. W wyjątkowych przypadkach opłatę startową można wnieść przelewem na rachunek

Fundacja Bieganie

Raiffeisen Polbank,  nr rachunku   64 1750 0012 0000 0000 2853 2277

w terminie 5 dni od momentu rejestracji. Jeżeli opłata startowa nie wpłynie w ciągu 5 dni od momentu rejestracji, zgłoszenie zawodnika zostanie anulowane.

 1. Na potrzeby firm, które chcą sponsorować startowe pracownikom, wystawiamy faktury VAT. Jeżeli z jednej firmy startuje kilku pracowników, wystawiamy fakturę zbiorczą.

 

VII. WERYFIKACJA

 1. Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy w dniu zawodów ukończyli 18 rok życia, są związane zawodowo z branżą e-commerce (zgodnie z postanowieniem pkt 1 cz.IV regulaminu) i zweryfikowali swoje dane w biurze zawodów i dokonali opłaty startowej.
 2. Weryfikacja do biegu odbędzie się w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 8:00 do 10:30.
 3. Każdy zawodnik pełnoletni jest zobowiązany do samodzielnej oceny, czy jego stan zdrowia pozwala mu na udział w biegu. Organizator zaleca odbycie w tym zakresie konsultacji z lekarzem. Brak przeciwwskazań zdrowotnych zawodnika do startu w biegu jest potwierdzany
  złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu wystawionym w biurze zawodów. Odpowiedzialność za prawdziwość tego oświadczenia spoczywa na zawodniku.
 4. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publikowanie swojego wizerunku w celach relacji z biegu i jego promocji na wszelkich nośnikach multimedialnych w Internecie, prasie, telewizji oraz na nośnikach reklamowych innego typu.

 

VIII. KLASYFIKACJA

 1. Klasyfikacja Open kobiet i mężczyzn.
 2. Klasyfikacje wiekowe: Kobiety:  do 35 lat; powyżej 35 lat oraz Mężczyźni do 35 lat; powyżej 35 lat
 3. Klasyfikacje w kategoriach ustanowionych przez Partnerów BIEGw.NET

 

IX. POMIAR CZASU

 1. Podczas BIEGw.NET  będzie wykonywany elektroniczny pomiar czasu.
 2. Z zastrzeżeniem postanowienia zawartego w cz. III pkt 4 Regulaminu, warunkiem sklasyfikowania w komunikacie końcowym jest posiadanie numeru startowego wraz z chipem.
 3. Niewłaściwe zamocowanie chipa/numeru startowego może spowodować niesklasyfikowanie zawodnika.

 

X. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW I NAGRODY

 1. Organizator zapewnia pamiątkowy medal dla wszystkich zawodników, którzy ukończą bieg.
 2. Na mecie dla wszystkich zawodników przewidziany jest posiłek regeneracyjny oraz woda.
 3. Na trasie biegu (na 5 km) przygotowany będzie bufet z wodą.
 4. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają pamiątkowe koszulki. Dane o rozmiarach koszulki będą zbierane w formularzu zapisów, jednak tylko osoby zapisane do 20 sierpnia mogą liczyć na otrzymanie wskazanej koszulki. Osoby zapisane po tym terminie otrzymają koszulki wg. rozmiarówki przewidywanej przez organizatora.
 5. Nagradzane będą kategorie: Open miejsca 1-3 Kobiety, Mężczyźni, wiekowe 1-3 Kobiety, Mężczyźni.
 6. Dla zawodników będzie przygotowany depozyt.
 7. Organizatorzy zapewniają na biegu zabezpieczenie medyczne.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyniki biegu dostępne będą opublikowane na stronie www.biegw.net
 2. Organizatorzy zalecają pozostawienie swoich rzeczy w depozycie.
 3. Każdy zawodnik powinien stosować się do poleceń organizatora oraz osób kierujących ruchem i wolontariuszy. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 4. Organizator przyznaje sobie prawo do odwołania zawodów najpóźniej do dnia 12 września 2015 roku z powodu niedostatecznej ilości zgłoszonych zawodników. Odwołanie zawodów skutkuje dla zawodników zwrotem opłaty wpisowej na konto, z którego ta opłata wpłynęła.

 

XII. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podane przez uczestników dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby biegu, na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa.
 2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane do celów związanych z procesem rejestracji uczestników, przeprowadzeniem biegu, wyłonieniem laureatów, stworzeniem komunikatu końcowego, przyznaniem i wydaniem nagród.
 3. Podanie przez uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w biegu.
 4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów.